NOWOCZESNY WYMIAR KSIĘGOWOŚCI

Pełen wachlarz usług

kadrowo-płacowych

 

CZYNNOŚCI KADROWE

Przygotowanie:

 • dokumentów dla kandydatów na pracowników (kwestionariusz osobowy, niezbędne oświadczenia)
 • skierowań na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • akt personalnych (teczki osobowe : część A, B i C)
 • umowy o pracę / umowy zlecenie / umowy o dzieło
 • informacji dodatkowej do umowy o pracę
 • aneksów do umowy o pracę
 • list obecności
 • świadectw pracy dla byłych pracowników
 • zgłoszenie pracownika / zleceniobiorcy / członka rodziny do ubezpieczeń ZUS (ZUA , ZZA, ZCNA)

Ewidencja:

 • urlopów wypoczynkowych
 • pozostałych urlopów
 • zwolnień lekarskich
 • czasu pracy
 • szkoleń BHP

Rozliczanie:

 • czasu pracy
 • nadgodzin

Powiadamianie:

Klienta o zbliżających się terminach okresowych szkoleń BHP

Wyrejestrowanie:

byłych pracowników z ubezpieczeń ZUS (ZWUA)

Sprawdź cennik

 

NALICZANIE PŁAC

Sporządzanie:

 • list płac
 • rachunków do umów cywilno-prawnych
 • list rachunków do umów cywilno-prawnych
 • naliczanie ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe

Ewidencja / czynności:

 • potrąceń
 • dodatkowych naliczeń
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)
 • generowanie pasków płacowych dla pracowników

Wysyłanie:

do pracowników pasków płacowych

Przesyłanie:

deklaracji rozliczeniowych do ZUS w formie elektronicznej

Powiadamianie:

 • Klientów o wysokości zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych ubezpieczeń
 • Klientów o wysokości zaliczki z tytułu podatku dochodowego od wypłat

Sporządzanie:

informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od wypłat

Sprawdź cennik

 

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI KADROWO PŁACOWE

Przygotowywanie:

 • deklaracji podatkowych PIT / IFT1
 • deklaracji / informacji do PFRON
 • zaświadczeń dla urzędów / instytucji finansowych
 • dokumentów niezbędnych do wypłaty zasiłków
 • informacji dla osoby ubezpieczonej
 • zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • informacji do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-ST)

Przesyłanie:

 • deklaracji podatkowych do właściwych US (e-deklaracje)
 • deklaracji / informacji do PFRON w formie elektronicznej
 • deklaracji CIT-ST w formie elektronicznej

Powiadamianie:

Klientów o wysokości zobowiązań z tytułu składek PFRON

Przekazywanie:

akt personalnych do archiwum

Sprawdź cennik

 

 

Dodatkowe usługi

kadrowo-płacowe

 

NADZÓR KADROWO PŁACOWY

Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów:

 • dotyczących zatrudnienia pracownika
 • przesyłanych do ZUS
 • przesyłanych do US
 • dotyczących rozliczania czasu pracy
 • dotyczących naliczania wynagrodzeń
 • dotyczących ewidencji urlopów
 • dotyczących ustania zatrudnienia

Nadzór:

nad terminowym wykonywaniem czynności kadrowo-płacowych

Wysyłanie:

dokumentów do ZUS i US w formie e-deklaracji

 

KADRY I PŁACE W BIURZE KLIENTA

Wykonywanie:

 • wszelkich czynności kadrowo-płacowych w biurze Klienta w ustalonych godzinach
 • wszelkich czynności kadrowo-płacowych na oprogramowaniu Klienta lub oprogramowaniu biura

Nadzór:

nad zespołem działu kadrowo-płacowego

Przeprowadzanie:

 • szkoleń z zakresu kadrowo-płacowego
 • rozmów kwalifikacyjnych na wyznaczone przez Klienta stanowiska pracy

 

POGOTOWIE KADROWO PŁACOWE

Wykonywanie:

wszelkich czynności kadrowo-płacowych ze względu na nagłą nieobecność pracownika Klienta

Czasowe:

wspomaganie w wykonywaniu czynności kadrowo-płacowych ze względu na czasową nieobecność pracownika Klienta

Korygowanie:

błędów powstałych w trakcie wykonywania czynności kadrowo-płacowych

 

AUDYT KADROWO PŁACOWY NA ŻYCZENIE

Audyt dokumentów:

 • dotyczących zatrudnienia pracownika
 • przesłanych do ZUS
 • przesłanych do US
 • dotyczących rozliczania czasu pracy
 • dotyczących naliczania wynagrodzeń
 • dotyczących ewidencji urlopów
 • dotyczących ustania zatrudnienia

 

masz pytanie dotyczące spraw kadrowo-płacowych

zadzwoń